همکاری ها

مجموعه خط و نقش، افتخار همکاری و ارائه خدمات به شرکت ها و مجموعه های زیر را تا به امروز داشته است:

دانشگاه صنعتی امیركبیر

خانه گیاه افرا

البيك

افق كوروش

باران بسپارداده پردازی پارسیان

دارو سازی تسنیم

مجموع مدارس سلام