پانل های کنترلی

با استفاده از تکنولوژی برش لیزری، می توان انواع پانل های کنترلی را برای انواع کاربردهای صنعتی و یا استفاده برای آموزش در شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها به کار برد. در این مورد، می توان از چاپ بر روی قطعه های پنل استفاده کرد. این قطعات، قابلیت جابجایی داشته و می توان از یک فریم بر روی تجهیزات مختلف استفاده کرد.